IlkkaPorttikivi

Huumetyö kuntoon Tampere

  • Huumetyö kuntoon Tampere

Blogikirjoitus yhdessä kaupunginvaltuutettu Minna Minkkisen kanssa.

 

Yleisin huumehoitoon hakeutuva on 20–34-vuotias sekakäytöstä kärsivä mies, joka on aloittanut päihteiden käytön 13-vuotiaana ja joka todennäköisesti on käyttänyt huumeita pistämällä 18-vuotiaasta  asti, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)  selvityksestä. 75 prosentilla huumehoitoon hakeutuvista on opioidien käyttöä ja 87 prosenttia on ollut huumehoidossa aikaisemminkin. Tähän lukuun lasketaan avohoito mukaan.

THL:n selvitystä tukee oma kokemuksemme huumetyöstä Tampereella. Minna on tehnyt alkuovuoden aktiivisesti opioidikorvaushoidon arviointia ja huomannut, että tällä opioidikorvaushoitoon hakeutuu nuoria, joilla huumeidenkäyttö alkanut alle 15-vuotiaana.

Tampereen kaupunki on siirtymässä päihdehuollossa laitoshoidosta kohti avohoitoa. Tämä on ollut trendinä koko maassa jo vuosia. Tampereella hoitoon pääsyä estetään, vaikka lääkäri olisi tehnyt arvioin, että asiakas hyötyy tietynlaisista hoidosta. Pidämme käsittämättömänä sitä valtaa, mikä kaupungin virkavastuulla olevilla on, yli lääkärin arvion huumehoidon tarpeesta.

On paikallaan muistuttaa, että virkamiehet ja sosiaalityöntekijät eivät maksa omasta pussistaan huumehoitoja, on meidän päättäjien tehtävä varmistaa, että on riittävästi rahaa jotta tarvittavat hoidot voidaan toteuttaa. Tampereella on päihdehoidon määrärahoja laskettu vuosia. Päihdeongelmat eivät ole katoamassa näin.

On ymmärrettävä, ketä varten päihdehoitoa ylipäätään hankitaan. Päihdeongelmasta ei koskaan kärsi pelkästään päihdeongelmainen itse, vaan se koskettaa myös suurta joukkoa hänen läheisiään ja ympärillä olevia ihmisiä.

Sosiaali-ja terveysministeriön toimenpideohjelmassa huumausaineiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi linjataan, että päihdehoidon tulee olla riittävän pitkää ja päihdepalveluiden oltava monipuolisia. Tätä voidaan tulkita niin, että Tampereen kaupungin on tarjottava asiakkaalle räätälöityä hoitoa, oli se sitten laitoksessa tai avohoidossa. Tutkimusten mukaan vaikuttavaa hoitoa on monipuolinen laitos- ja avohoito, joka on saavutettavissa. Tämä ei tällä hetkellä Tampereella toteudu.

Meitä sosiaalialan ammattilaisina huolettaa se, miten ihmisten hoidon saannille jatkossa käy, kun jo nyt on ollut vaikeuksia saada asiakkaita pitkille kuntoutusjaksoille. On olemassa vankkaa näyttöä siitä, että huumeongelman hoitaminen on yhteiskunnalle halvempaa kuin hoitamatta jättäminen. Meitä ammattilaisina myös mietityttää se, miltä Keskustori mahtaa näyttää 10 tai 20 vuoden päästä, jos nyt emme panosta huumehoitoon, niin avo- kuin laitoshoidossa.

Tutkimukset osoittavat, että mitä enemmän kunnassa on tarjolla monipuolisia päihdepalveluita, sitä vähemmän päihde-ehtoisia hoitoja kysytään sosiaali -ja terveyspalveluiden peruspalveluista ja psykiatrian osastohoidosta.

Tampereen on varmistettava, että päihdepalvelut ovat saavutettavissa matalalla kynnyksellä. Palveluiden on oltava monipuolisia ja toisiaan tukevia. Tarvitaan sekä lääkkeetöntä että lääkkeellistä hoitoa.  Avainasia on, että hoitoa saa ja se on asiakaslähtöistä, ei virkamies- tai hoitohenkilökuntalähtöistä.  Hyvät ja kattavat päihdepalvelut on kaikkien kuntalaisten etu.

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta linjaa näin:

Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan päihdehuollon palveluja tulee antaa päihteiden ongelmakäyttäjälle, hänen perheelleen ja muille läheisille ja palveluja on annettava asiakkaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen on tärkeä osa päihdetyötä. Yhdyskuntaseuraamusta suorittavien ja vankien päihdetyötä edistäviä yhteistyökäytäntöjä kehitetään tavoitteena päihdetyön palvelujatkumon vahvistaminen.

Tämä ei tällä hetkellä toteudu Tampereella ja linja on muututtava välittömästi.

Minna Minkkinen, sosionomi, joka työskentelee tällä hetkellä päihdehuollon yksikössä jossa tarjotaan opioidikorvaushoitoa, avohoitoa, haittoja vähentävää terveysneuvontaa ja tehdään korvaushoidon arviointia.

Ilkka Porttikivi, sosionomi, joka työskentelee rikostuomion saaneiden ihmisten kanssa. Asiakaskunnasta noin 90% kärsii päihdeongelmista.

 

Luettavaksi kuusikkokunta raportti, josta ilmenee, että Tampereella on päihdehoitoon käytetyt rahat vähentyneet http://www.kuusikkokunnat.fi/SIRA_Files/downloads/Paihdehuolto/ph_raportti_2015.pdf

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomen-huumausainepolitiikan-peruslinja-pysyy-ennallaan

Huumausainetilanne Suomessa 2014 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125568/THL_RAPO1_2015_web%20%281%29.pdf?sequence=1

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat